1g- 10.00

4g- 35.00

7g- 70.00

14g- 125.00

28g- 230.00

Cherry Garcia (Hybrid)